human-2944065_640

מגמות עתיד חברתיות

מערכת החינוך אינה פועלת בחלל ריק; היא פועלת בהקשר חברתי-דמוגרפי. ההתפתחות הטכנולוגית משמשת כמניע וכזרז ליצירת ערכים חדשים ושינוי בערכים קיימים. כך, למשל, מתבסס ערך חדש של החופש המורפולוגי, שמשמעותו כי אדם בריא זכאי לבצע שינויים בגופו מטעמים אסתטיים. ערך קיים שנמצא בתהליך של שינוי הוא ערך הפרטיות


artificial-intelligence-3382507_640

מגמות עתיד טכנולוגיות

התפתחות טכנולוגית מואצת מייצרת הזדמנויות לחולל מהפכות רבות בעולם הפדגוגיה. שילוב הטכנולוגיה בחינוך הוא אתגר מורכב ויקר, מאחר שהדבר מציף בעיות כבדות משקל ושאלות אתיות הדורשות מענה טרם יישומן בעולם החינוך. המגמות הטכנולוגיות שזוהו הן: תשתיות מחשוב זמינות וזולות, מחשוב ענן, האינטרנט של הדברים, בנייני מוסדות חינוך חכמים, מרחבי פעולה וירטואליים ורבודים, ממשקים חכמים מבוססי בינה מלאכותית, פלטפורמות למידה חברתית

bitcoin-3089728_640

מגמות עתיד כלכליות

הכלכלה העולמית משתנה מכלכלת משאבים מקומית לכלכלת ידע גלובלית, המושתתת על רשת מורכבת ושבירה של תלויות כלכלית בין מדינות בהיבטים של ייצור, מסחר, צריכה והון. כלכלת הידע המבוססת על הון רוחני, מאפשרת השגת עושר ועוצמה באמצעות שליטה מתוחכמת ברעיונות ובמידע. היא גלובלית ודינמית, מוטת טכנולוגיה ומבוססת על קישוריות-על


solar-panel-array-1591359_640

מגמות עתיד סביבתיות

בעשורים האחרונים גוברת המודעות העולמית לתהליכים הסביבתיים המייצרים אתגרים והשלכות בקנה מידה גלובלי ומשפיעים על כל היבטי החיים הנוגעים לחיי בני האדם ובעלי החיים על פני הגלובוס. מודעות זו מגבירה את ההבנה כי הפעילות האנושית משפיעה על תהליכים סביבתיים אלה ומחייבת הטמעת מדיניות של קיימות, שתאזן בין צמיחה כלכלית לבין מניעת השלכות הרות אסון על הסביבה הגלובלית


politics-2361943_640

מגמות עתיד פוליטיות

מגמות פוליטיות מעצבות את מבני הכוח וההשפעה, כמו גם את התודעה, ולכן מייצרות אתגרים לחינוך בישראל. מגמה משמעותית המעצבת מבני כוח, השפעה ותודעה היא הגלובליזציה הבאה לידי ביטוי, בין השאר, בהתפתחות מוסדות, חוקים ומדדים גלובליים, המשפיעים על התנהלות המדינות ומייצרים תודעה של אזרחות גלובלית לצד האזרחות המדינתיתSTEEP

מודל STEEP

הבסיס להבנת העתידים האפשריים הוא הבנת מגמות עתידיות, אשר השפעתן המשולבת מעצבת את תרחישי העתידים האפשריים. זיהוי מגמות עתידיות בכל אחד מתחומים אלו נעשה בהקשר של הרלוונטיות וההשפעה על עולם החינוך. התבוננות מושכלת על עולם החינוך אינה מסתכמת בהתמקדות במתרחש בשדה החינוך, אלא בשקלול התמורות המתחוללות בעולם הסובב אותו. אנו מציעים בזאת שינוי תפיסה. החינוך מושפע מתסריט המציאות בכללותה, אך בה בעת מהווה גם שחקן מרכזי בעיצוב פניה. המשימה החינוכית היא להכין דור שלם למציאות אחרת, לא מוכרת, ובעלת קודים חדשים.

רענן ארבל - dialogim@outlook.com