חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד


תפריט המכלול הפדגוגי

פרקטיקות למידה

היבט זה מתייחס לשיטות הלמידה בהן נעשה שימוש על ידי הלומדים לביצוע הלמידה, לחוויית הלמידה אותן רוצים להשיג ולמעורבות הלומדים בעיצוב תהליך הלמידה.
הלומדים לא רק צריכים לקחת אחריות על התקדמות הלמידה שלהם, אלא גם לתמוך זה בזה ביצירה משותפת של התוכן וההקשר של הלמידה.
פרקטיקות הלמידה צריכות לתמוך בגישות מרתקות ומשחקיות ללמידה וצריכות לעודד עבודה שיתופית ולמידת עמיתים.
תהליך הלמידה צריך להיעזר בערוצים חושיים שונים, תוך מתן פורמטים חדשים לביטוי יצירתי ולעידוד הלומדים להתנסות בדרכים שונות וחדשניות לבטא את מחשבותיהם ורעיונותיהם.
יש לשים דגש מיוחד על פיתוח יכולת למידה עצמית של תלמידים ושל מיומנויות רכות.

בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​