חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד


תפריט המכלול הפדגוגי

פקטיקות הוראה

היבט זה מתייחס לפרקטיקות ההוראה בהן עושים המורים שימוש כדי לקדם את הלמידה ולהקנות ידע, כישורים, גישות ומאפיינים אישיותיים ללומדים.
נדרש ממורים לשמש בתפקידים חדשים כמורים, מנחים, ומנחים של למידה, לשמש מודל לחיקוי של יצירתיות וחדשנות.
מיומנויות ההוראה של מורים מקצועיים צריכות לעבור מהידע של המקצוע למומחיות בפדגוגיה כדי לטפח בצורה אפקטיבית את הלמידה היצירתית ואת גישת החדשנות בלומדים.
מלבד פדגוגיות חדשניות (למשל, פעילויות למידה בעולם-האמיתי עם שחקנים בעולם-האמיתי, כדי ליצור משמעות ללמידה) מורים צריכים גם ליישם אסטרטגיות ניהול כיתתיות יצירתיות (למשל, ניהול כיתה במהלך עבודה קבוצתית או הערכת עמיתים), ולהשתמש בטכנולוגיות מידע עבור למידה יצירתית.
פרקטיקות הוראה חדשניות צריכות להיות נתמכות על ידי פיתוח מקצועי מעודכן, ממוקד ומעורר השראה.

בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​