חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד


תפריט המכלול הפדגוגי

חיבוריות

היבט זה מתייחס לכל סוגי החיבורים והקישורים הנדרשים כדי לקדם את הפדגוגיה. חיבורים וקישורים אלו יכולים להתקיים בין אנשים, קבוצות, גופים, רעיונות, מקורות מידע וידע בתוך מערכת החינוך ועם בעלי העניין שלה בסביבתה החיצונית המקומית והגלובלית.
זהו מימד הנוגע לגורמים חברתיים ורגשיים, שיש להם השפעה משמעותית על רמת המעורבות והמוטיבציה של חברי הארגונים החינוכיים ועל היחסים ביניהם.
יש ליזום אפשרויות חדשות לתלמידים להתחבר למספר שחקנים, לפתוח ערוצים חלופיים להשגת ידע ולהרחבת אופקים, לאמץ את המגוון ואף לעגן את חוויות הלמידה שלהם בעולם עשיר של תרבויות, מסורות, שפות ודעות שונות.
תרבות השתתפותית מסוג זה צריכה להיות נפוצה ומקיפה רמות שונות של חיבור.

בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​