חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד


תפריט המכלול פדגוגי

הערכה

היבט זה מתייחס לאופני הערכת הלמידה כולל יעדי ההערכה, פרקטיקות הערכה, זהות המעריכים וכלי הערכה בהם נעשה שימוש.
מימד זה מתמקד בשינוי המושגי: מההערכה מסורתית של רכישת ידע ועד גישות הערכה חדשניות המפעילות טכנולוגיות מידע המיטיבות להעריך את מיומנויות המאה ה -21
הערכה עבור למידה יצירתית ופדגוגיות חדשניות צריכה לספק תובנות בעלות ערך ללמידה של תלמידים ולקחת בחשבון את התקדמותם כלומדים יצירתיים
גם המורים וגם התלמידים אמורים לעסוק באופן פעיל בתהליך ההערכה אשר מטפח הערכת עמיתים באופן רציף
אסטרטגיות של הערכה ממוחשבת, בתוך הכיתה היצירתית, צריכות להתעלות מעל פרדיגמת הבדיקה המוכרת ולפתח הערכה אותנטית והוליסטית משולבת, על ידי תכנון משימות הערכה המשקפות הקשרי חיים אמיתיים, תוך שימוש בכלי טכנולוגיות מידע נפוצים כגון משאבי האינטרנט והמולטימדיה.

בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​