חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד


תפריט המכלול פדגוגי

מכלול התחומים הפדגוגיים המושפעים
מיישום מודל פמ"ע

ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים במודל הפדגוגיה מוטת העתיד מגדירים באופן כולל את השדה החינוכי בו מיושמת, הלכה למעשה, השפעתם המשולבת של העקרונות והמגמות.

תמהיל ההיבטים מתבסס, בשינויים קלים (אנחנו הוספנו את רכיב המיומנויות), על המסגרת התפישתית למיפוי היבטי הפדגוגיה שהוגדרה על ידי ה-OECD במסגרת פרויקט הכתה היצירתית.על בסיס מסגרת זו הוגדרו במודל הפמ"ע חמישה היבטים פדגוגיים וארבעה היבטים ארגוניים תומכי פדגוגיה. התרשים מציג דוגמאות למגמות עתידיות בחינוך וכיצד הן עשויות להשתלב במכלול התחומים הפדגוגיים המייצגים מערכת חינוכית.

התרשים הבא מציג דוגמאות למגמות עתידיות בחינוך וכיצד הן עשויות להשתלב במכלול התחומים הפדגוגיים המייצגים מערכת חינוכית.

f59ddc_a8dd7e2087f64379ae9d1a98d646f47a~mv2
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCRold.html

מניפת גווני העתיד

מניפת המגמות והאתגרים העתידיים בחינוך.
במניפה מוצגות עשרות מגמות ואתגרים שונים בתחום החינוך על פי חלוקה לשמונה המרכיבים המרכזיים בעולם הפדגוגיה. כל אחד מפרקי המניפה מתמקד בתחום פדגוגי ספציפי ומציג את המגמות והאתגרים הכלולים בו, דוגמאות למודלים ויישומים מעניינים ורשימה של שאלות לדיון הנגזרות מהם עבור בעלי העניין ומקבלי ההחלטות. מסמך זה מציג בפניכם מגמות ואתגרים בחינוך. זהו צעד ראשון לקראת מציאות בה אתם לוקחים חלק פעיל בעיצוב החדשנות הפדגוגית, וזו הזמנה להיות מעודכנים בעצמכם באופן תמידי בשינויים ובהשלכות החינוכיות הנגזרות מהם.

בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​