חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד

המודל לפדגוגיה מוטת עתיד

מהי הגדרת פדגוגיה מוטת עתיד

פדגוגיה מוטת עתיד מספקת מענה פדגוגי בהווה לדרישות הנגזרות ממגמות כלליות וחינוכיות עתידיות.

פדגוגיה מוטת עתיד גוזרת את עקרונות החינוך, שיש ליישם כבר בהווה, מתוך מבט הצופה קדימה אל העתיד.

הפדגוגיה מוטת העתיד מניחה כי עולם החינוך מושפע באופן עמוק מהמציאות החיצונית, החברתית, הטכנולוגית, הכלכלית, הסביבתית והפוליטית, שבתוכה הוא פועל, ולכן מבקשת לעצב עתיד פדגוגי רצוי וישים, בהתייחס לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים ממגמות עתיד כלליות וחינוכיות.

הפדגוגיה מוטת העתיד שמה דגש על תהליכי עיצוב עתיד רצוי מתמידים של החינוך במציאות משתנה יותר מאשר על הגדרה של מודלים ספציפיים של חינוך עתידי.

עיצוב העתיד הרצוי נעשה מתוך בחירה מודעת ולא כתגובה אוטומטית למגמות, אך גם בהתייחס לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמגמות כדי להבטיח את ישימותו.

תפישת הפדגוגיה מוטת העתיד (פמ"ע) נועדה לסייע למערכת החינוך להתמודד עם אתגר רלוונטיות החינוך במציאות משתנה המובילה לעתיד שונה ובלתי ידוע. היא מבוססת על עקרונות פדגוגיים מרכזיים המשפיעים על דרכי למידה, מיומנויות נדרשות, שינויים במערכת החינוך והטמעת סביבות אירגוניות וטכנולוגיות מאפשרות.

הגדרת פמ"ע
בנית אתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com​