חשיבת עתיד
ופדגוגיה מוטת עתיד
מגמות פוליטיות - דרישה לשקיפות
לקריאת נייר העמדה הקישו כאן

לצד מגמות ביזור והפרטה ולאור ההתבססות על טכנולוגיות מידע מתקדמות, מתפתחת דרישה לשקיפות מערכות שלטוניות  בהיבטי הגדרת יעדים, מתן דין וחשבון על פעולות שנעשו, מדידת ביצועים והערכה להשגת היעדים. בדמוקרטיות מערביות אף קיימת דרישה ממשלתית מארגונים לשקיפות מידע כדי להבטיח התנהלות אתית.

ממשל אלקטרוני זמין צפוי להפוך לנורמה במדינות מודרניות. מומחים מעריכים שעד שנת 2020 כשליש ממדינות G20 יפעלו לשיפור שקיפות מיטבית כאשר פרקטיקות ממשל זמין תספקנה % 30 מכלל השירותים לציבור.

מערכת החינוך צריכה לבחון כדאיות של תהליכי ביזור סמכויות ומתן אוטונומיה לרשויות מוסדות חינוך ברמה המקומית, קיום שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים לקבלת שירותים חינוכיים חדשים, מתן חינוך שוויוני לכל, והגברת השקיפות אל מול בעלי עניין רלוונטיים.

בניית האתר: רענן ארבל - dialogim@outlook.com